a
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Thể lệ gửi bài


1.      Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng đăng những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.
2.      Mỗi bài không quá 5 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ UNICODE, cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 1cm, lề dưới 1cm, lề trái 1cm, lề phải: 1cm. Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt. Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0.5 cm.
3.      Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung:
3.1.     Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết:150 từ; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Key Words” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ).
3.2.     Đặt vấn đề (Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề).
3.3.     Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện).
3.4.     Kết quả nghiên cứu và Bình luận.
3.5.     Kết luận.
3.6.     Tài liệu tham khảo.
4.      Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài và ghi theo thứ tự như sau:
4.1.     Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo:
Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản.
4.2.     Đối với các tài liệu là bài báo:
Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập(số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang-đến trang).
5.      Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định (bản cứng và bản mềm bài đó). Nếu bài không được đăng, Ban biên tập không trả lại bản thảo.
6.      Cuối bài ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email và chữ ký của tác giả.
7.      Có thể sử dụng Mẫu định dạng bài báo khi viết bài tại địa chỉ:
http://tapchikhcn.udn.vn: mục Thể lệ gửi bài.
8.      Thư từ, bài viết gửi theo địa chỉ:
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,
41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng,
ĐT: 0511.3 817 788, Fax: 0511.3 823 683
E-mail: tapchikhcn@ud.edu.vn, http://tapchikhcn.udn.vn
 

Phụ trách phần tiếng Anh:
Phan Thị Bé
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Vi tính:
Lê Minh Tiến
Huỳnh Thị Tâm Thương
Trình bày bìa:
La Thanh Hiền
 
Giấy phép Hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT ngày 25.11.2002 và
Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1487/GP-BTTTT ngày 15.9.2011.
In tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, 420 Lê Duẩn, Tp.Đà Nẵng.
 
 

 Text Requirements and Guidelines
 


 1.The UD’s Journal of Science and Technology agrees to publish only genuine articles written with practical and scientific values in the fields of science and technology, which have not yet been published in any other journal or magazine before.
2.The article should not exceed 5 pages and should be a uniform manuscript typed in the UNICODE font with size 10 on pages (190mm x 265mm), including figures, charts, diagrams and reference materials. The upper indent is 1cm, the bottom indent 1cm, the left indent 1cm and the right indent 1cm. The space between lines is single and the space between paragraphs is 3 cm. The body of the article consists of 2 columns with a middle space of 0.5cm.
3. The following contents should be included in the article:
      3.1.Abstract: This should be written both in English and in Vietnamese, about 150 words in length and it needs to present all the basic results and ideas of the article. It should be followed by a “New Words” section containing at least 5 words or phrases.
3.2.Introduction: This should reflect the current research conditions in the country and throughout the world.
3.3.Solutions:
3.4. Study Results and Comments:
3.5.Conclusions:
3.6.References:
4.The references deal with only the quoted materials of the article in the following order:
4.1. For the materials quoted from books, theses and reports, the order is arranged as follows:
  The author’s, publisher’s name, the title of the book (thesis or report), publishing-house, and publishing year.
4.2.For the materials quoted from articles, the order is arranged as follows:
  The author’s name, the title of the article, the name of the journal, volume (No.), publishing-house, and publishing year, page number (from page … to page …)
 5.The journal accepts only clearly-typed articles with clear charts and figures, in appropriation to the text requirements (both printed manuscripts and files). The articles which are not accepted for publication will not be returned to the authors.
6.  The author’s full name, address, telephone number, email and signature should be added below the article.
7.An article format guide at http://tapchikhcn.udn.vn in the “Text Requirements and Guidelines” section can be used by the author as a model to write the article.    
8. For information and manuscript submission, please contact:
UD’s Journal of Science and Technology,
41 Le Duan Street, Danang City
Tel.: 0511.3 817 788, Fax: 0511.3 823 683
       E-mail: tapchikhcn@ud.edu.vn, http://tapchikhcn.udn.vn
 
English Versions prepared by:
Phan Thi Be
Nguyen Thi Quynh Hoa
Computer Manuscriptsby:
Le Minh Tien
Huynh Thi Tam Thuong
Cover Designby:
La Thanh Hien
 
Press License No. 510/GP-BVHTT Dated Nov. 25th, 2002 and
Amendments and Alterations to License No. 1487/GP-BTTTT Dated Sept.15th, 2011.
Printed at Danang Stock and Services Publishing Company,
At 420, Le Duan St., Danang City
 

 


 

BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 Tạp chí Khoa học Công nghệ

Tổ Quản trị mạng Thông tin - Đại học Đà Nẵng  Fone: 0511.3817533  Các thành viên: - Đinh Quang Trung - Hồ Duy Việt

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Đại học Đà Nẵng
 Điện thoại : 84.0236. 3817 788  Điện thoại : 84.0236. 3817 533
 Email : tapchikhcn@ud.edu.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn