ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,393,075
ỨNG DỤNG HAMNOSYS VÀ AVATAR 3D JASIGNING ĐỂ DỰNG ẢNH ĐỘNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM
APPLICATION OF HAMNOSYS AND AVATAR 3D JASIGNING TO CONSTRUCTION OF VIETNAMESE SIGN LANGUAGE ANIMATIONS
 Tác giả: Nguyễn Chí Ngôn, Quách Luyl Đa*
Đăng tại: Số 11(120).2017-Quyển 1; Trang: 61-65
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này nhằm ứng dụng hệ thống dấu hiệu HamNoSys và công cụ Avatar 3D JASigning để xây dựng bộ từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt, dựa trên các ký hiệu điều khiển cử động của nhân vật ảo bằng mắt, miệng và chuyển động của đôi tay. Từ đó, nghiên cứu sẽ so sánh tương quan giữa hệ thống dấu hiệu HamNoSys với ngôn ngữ ký hiệu Việt. Qua đó, nghiên cứu tiến hành xây dựng một công cụ hỗ trợ việc giao tiếp với người khiếm thính, góp phần khắc phục những hạn chế trong việc dùng người thật để diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu. Nghiên cứu đã xây dựng được một bộ từ điển ngôn ngữ ký hiệu gồm có 2558 từ dựa trên mã HamNoSys, bao gồm các chủ đề cơ bản trong đời sống. Kết quả thu được cho thấy khả năng tự động diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu Việt trên máy tính là khả thi.
Từ khóa: HamNoSys; Ngôn ngữ ký hiệu Việt; Avatar 3D JASigning; nhân vật ảo; eSIGN editor.
Abstract:
This study aims to apply the HamNoSys sign system and Avatar 3D JASigning tool to the construction of a Vietnamese sign language dictionary, based on visual control symbols of a virtual 3D signer by eyes, mouth and hand symbols. Thereby, the study compares the correlations between the HamNoSys sign system with the Vietnamese sign language. As a result, the study has constructed a PC-based tool to support communicating with the deaf, contributing to overcoming the limitations in using real people to express the sign language. The study has developed a dictionary with 2,558 sign language words based on the HamNoSys code which contain most basic words for communication in life. Research results indicate that automatically animating the Vietnamese sign language on computer is feasible.
Key words: HamNoSys; Vietnamese sign language; Avatar 3D JASigning; virtual signer; eSIGN editor.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,393,075