ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,222
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ASSESSING COOPERATIVE COMPETENCE IN TEACHING “POINT MASS PARTICLE”, IN 10TH GRADE PHYSICS CLASS
 Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*, Trần Quỳnh
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 18-23
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Năng lực hợp tác là một trong những năng lực quan trọng và được xem như là một giải pháp chủ yếu để con người chung sống, phát triển. Phát triển năng lực hợp tác về bản chất là phát triển khả năng tổ chức, quản lý, giao tiếp và làm chủ các mối quan hệ. Bên cạnh đó, Việc đánh giá năng lực hợp tác khá trừu tượng, khó để sử dụng các công cụ thông thường như câu hỏi, bài tập để đánh giá, muốn đánh giá năng lực hợp tác thường phải có bộ công cụ đánh giá chuyên biệt. Trong bài viết này, chúng tôi đã xây dựng bảng các tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác, đồng thời, thiết kế một số bảng hỏi, bảng kiểm như là công cụ đánh giá và thực nghiệm đánh giá năng lực hợp tác trên 38 học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2019-2020.
Từ khóa: Hợp tác; năng lực hợp tác; đánh giá năng lực; đánh giá năng lực hợp tác; động lực học chất điểm
Abstract:
Cooperative competence, one of key competencies, is being seen as a solution for people to live and develop. Developing cooperative competence is to develop the ability to organize, manage, communicate, and master relationships. Assessment of cooperative competency is quite abstract; therefore, it is not possible to use conventional tools, such as questions and exercises to make evaluations. To assess cooperative competency, we can make use of specialized assessment tools. In this paper, we propose a method for assessing cooperation competency through the delopment of a table for criteria for evaluating cooperation competence.In addition, we design a number of questionnaires, checklists as assessment tools and empirically evaluate the cooperation competence of 38 10th grade students of A Luoi High School, A Luoi district, Thua Thien Hue Province in the 2019/2020 school year.
Key words: cooperative; cooperative competence; assessing competency; assessing cooperative competency; Point Mass Particle Dynamics
Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, 2018.
[2] Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lý Trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2019.
[3] Hoàng Hòa Bình, “Năng lực và đánh giá theo năng lực”, Tạp chí Khoa học, số 6 (71), Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2015, trang 21-32.
[4] Lê Thị Thu Hiền, “Đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, Số 6 (kỳ 2), tháng 6/2015, trang 18-20.
[5] Phan Thị Thanh Hội, Phạm Huyền Phương, “Rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng - sinh học 11 trung học phổ thông, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 60, 2015, trang 88-97.
[6] Mai Văn Hưng, “Bàn về năng lực chung và chuẩn đầu ra về năng lực của học sinh trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015”, Hội thảo “Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015”, 2013, trang 93-105.
[7] Lê Thị Minh Hoa, Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam, 2015.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,222