ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,778
QUAN NIỆM CỦA JOHN DEWEY VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ NHỮNG ĐIỂM GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
JOHN DEWEY'S CONCEPTION OF EDUCATIONAL CONTENT AND SUGGESTIVE POINTS TO THE CURRENT TEACHING OF MARX – LENIN PHILOSOPHY IN VIETNAM
 Tác giả: Phan Thành Nhâm
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 41-46
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
John Dewey (1859 - 1952) là một triết gia, nhà tâm lý học và cải cách giáo dục xuất sắc của nước Mỹ với những ý tưởng ghi đậm dấu ấn trong tiến trình cải cách giáo dục và xã hội. Triết học giáo dục của John Dewey đã được hiện thực hóa không chỉ ở nước Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia châu Âu cũng như châu Á. Trong bài viết này, tác giả tập nghiên cứu những nội dung sau: Thứ nhất, phân tích sự phê phán của John Dewey đối với nội dung giáo dục trong nền giáo dục truyền thống; Thứ hai, những yêu cầu được John Dewey đưa ra đối với nội dung giáo dục trong nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và hiện đại; Thứ ba, những gợi mở từ quan điểm của Dewey về nội dung giáo dục đối với việc giảng dạy triết học Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: John Dewey; nội dung giáo dục; Việt Nam
Abstract:
John Dewey (1859 - 1952) was an outstanding philosopher, psychologist and educational reformer of the United States with ideas that were imprinted in the process of educational and social reform. John Dewey's educational philosophy has been realized not only in the United States but also in many European and Asian countries. In this article, the author examines the following points: First, analyzing the criticism of John Dewey for educational content in traditional education; Second, requests were made by John Dewey for educational content in progressive, democratic and modern education; Third, suggestions from Dewey's perspective on educational content for teaching Marx – Lenin philosophy in Vietnam today.
Key words: John Dewey; educational content; Vietnam
Tài liệu tham khảo:
[1] Reginald D. Chambault, John Dewey về giáo dục, Nhà xuất bản Trẻ, 2012.
[2] John Dewey, Dân chủ và giáo dục, Nhà xuất bản Tri thức, 2008.
[3] John Dewey, Kinh nghiệm và giáo dục, Nhà xuất bản Trẻ, 2012.
[4] John Dewey, Cách ta nghĩ, Nhà xuất bản Tri thức, 2013.
[5] John Dewey, Những nguyên tắc đạo đức trong giáo dục, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018.
[6] Phạm Minh Hạc, Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2013.
[7] V.I. Lênin, Toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Tiến bộ, Mátxcơva, 1978.
[8] V.I. Lênin, Toàn tập, tập 23, Nhà xuất bản Tiến bộ, Mátxcơva, 1980.
[9] C. Mácvà Ph. Ăngghen, Toàn tập, Tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995.
[10] C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, Tập 21, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995.
[11] Hồ Chí Minh, Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, Toàn tập, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2011.
[12] Phạm Xuân Yêm, “Mạn đàm về đại học Việt Nam”, Kỷ yếu Đại học Humbold 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm Việt Nam và thế giới, Nhà xuất bản Tri thức, 2011, tr. 513-520.
[13] http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-hoc/nhap-mon-triet-hoc/tuong-lai-cua-triet-hoc_77.html.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,778