ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,444
SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ ĐẶC ĐIỂM DIỄN XƯỚNG CỦA DÂN CA TRỮ TÌNH SINH HOẠT TÀY, THÁI
SIMILARITIES IN PERFORMANCE FEATURES OF LYRICAL FOLKSONGS IN DAILY LIVES OF TAY AND THAI ETHNIC GROUPS
 Tác giả: Hà Xuân Hương*
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 47-51
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Là di sản văn hóa tinh thần của hai tộc người vốn có nhiều đặc điểm gần gũi với nhau, dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái cũng chứa đựng nhiều nét tương đồng. Xét về mặt diễn xướng, đó là sự tương đồng về trình tự diễn xướng hát đối đáp và sự tham gia của âm nhạc vào diễn xướng. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy diễn xướng dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái đều tuân theo trình tự ba chặng là chào mời – tỏ lòng – giã biệt và có sự tham gia của âm nhạc vào diễn xướng ở hai mức độ. Sự tương đồng về đặc điểm diễn xướng như vậy có nguyên nhân từ văn hóa, quy luật tâm lí chung của con người và trình độ phát triển của hai tộc người Tày, Thái.
Từ khóa: Sự tương đồng; diễn xướng; dân ca trữ tình sinh hoạt; người Tày; người Thái
Abstract:
As a cultural and spiritual heritage of two ethnic groups which share many characteristics, the lyrical folksongs in the Tay and Thai groups’ daily lives also contain many similarities. In terms of singing performance, it is the similarity in the order of ‘challenge-response” singing and the involvement of music in the performance. Through conducting a survey, we discovered that the singing performance of the lyrical folksongs in the Tay and Thai groups’ daily lives strictly followed a three-stage sequence of greeting and offering – expressing oneself – saying farewell and the operation of music in the performance at two levels. Such similarities in performance features have their roots in culture, common human psychological laws and the development level of the two Tay and Thai ethnic groups.
Key words: similarity; singing performance; lyrical folksongs in daily lives; Tay ethnic group; Thai ethnic group.
Tài liệu tham khảo:
[1] [1] Hoàng Văn Páo (chủ biên), Lượn Tày: Lượn Tày Lạng Sơn, lượn slương, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2012.
[2] Nguyễn Văn Hòa (sưu tầm, biên dịch), Truyện cổ và dân ca Thái vùng Tây Bắc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2001.
[3] Dương Đình Minh Sơn, Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Hà Nội, 2001.
[4] Hoàng Triều Ân, Hoàng Quyết (sưu tầm và biên soạn), Thành ngữ - Tục ngữ - Ca dao dân tộc Tày, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2014.
[5] La Công Ý, Đến với người Tày và văn hóa Tày, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2010.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,444