ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,310
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHITINASE CỦA VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS
STUDY ON SELECTION OF CHITINASE – PRODUCING BACILLUS THURINGIENSIS AND SURVEY THEIR CHITINASE BIOSYNTHESIS AFFECTING FACTORS
 Tác giả: Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang, Cáp Kim Cương, Lê Quang Trường, Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng tại: Vol. 18, No. 11.1, 2020; Trang: 56-61
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu được tiến hành với mục đích tìm ra chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis có hoạt tính chitinase mạnh làm cơ sở khoa học cho việc sản xuất chế phẩm chitinase ứng dụng trong phòng trừ bệnh hại cây trồng. Từ 25 mẫu đất của hợp tác xã Túy Loan, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, chúng tôi đã phân lập được 3 chủng vi khuẩn Bacillus sp. có hoạt tính sinh tổng hợp chitinase (T1, T2 và T3). Trong đó chủng T3 có khả năng sinh tổng hợp chitinase mạnh nhất. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 16S rRNA cho thấy chủng T3 có độ tương đồng 99,86% với loài Bacillus thuringiensis SRG2. Hoạt tính chitinase cao nhất của chủng T3 được tìm thấy trong môi trường nuôi cấy sau 48h với nguồn nitơ là pepton, cacbon là lactose, pH = 7. Các dạng chitin (chitosan, gel chitin, vỏ tôm) bổ sung vào môi trường nuôi cấy ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh tổng hợp chitinase của chủng T3.
Từ khóa: Bacillus thuringiensis; chitinase; tinh thể độc; enzyme; bào tử.
Abstract:
The study is conducted with the aim of finding Bacillus thuringiensis with the highest chitinase activity and optimal conditions for chitinase biosynthesis for the chitinase production in application for plant diseases control. From 25 soil samples collected from Tuy Loan, Hoa Vang district, Da Nang city, we have isolated 3 strains of Bacillus thuringiensis with chitinase activity (T1, T2 and T3). Among them, T3 strain has the highest chitinase activity. The result of identification by sequencing 16S rRNA shows that the T3 strain has 99.86% similarity to Bacillus thuringiensis SRG2. The highest chitinase activity of T3 strain is obtained after 48h culture in medium containing peptone and lactose as nitrogen and carbon source respectively, pH = 7, The different forms of chitin (chitosan, colloidal chitin, shrimp shells) supplemented to the culture medium do not significantly affect the ability of chitinase activity of T3 strain.
Key words: Bacillus thuringiensis; chitinase; toxic crystal; enzyme; spore.
Tài liệu tham khảo:
1] Kirkham, S.G. and R.K. Sammarasinghe, “Review article: glucosamine” Orthop Surg (Hong Kong), 2009,17: pp. 72-76
[2] Nguyễn Thị Hà, “Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm Aspergillus protuberus sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2012, 22b, tr.26-35.
[3] Shotaro Honda, Toshiyuki Kunii, Kenta Nohara, Satoshi Wakita, Yasusato Sugahara, Masao Kawakita, Fumitaka Oyama, and Masayoshi Sakaguchi,“Characterization of a Bacillus thuringiensis chitinase that binds to cellulose and chitin”, AMB Express, 2017, 7 (51).
[4] M. Liu, Q.X. Cai, H.Z. Liu, B.H. Zhang, J.P. Yan, Z.M. Yuan “Chitinolytic activities in Bacillus thuringiensis and their synergistic effects on larvicidal activity”, Journal of Applied Microbiology, 2002, 93, 374–379.
[5] Eman Zakaria Gomaa, “Chitinase production by Bacillus thuringiensis and Bacillus licheniformis: Their potential in antifungal biocontrol”, The Journal of Microbiology, 2012, 50, 103–111.
[6] Traves R.S., Martin, P. A. W., Reichelderfer, C. F., “Selective process for efficient isolation of soil Bacillus sp.” Applied Environmental Microbiology, 1987, 53: 1263–1266.
[7] Lê Ngọc Tú và cộng sự, Enzyme vi sinh vật (tập 1, tập 2), Nhà xuất bản. Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1982
[8] Claus, D. and Berkeley, R.C.W. Genus Bacillus Cohn, 1872. In: Sneath, P.H.A., Mair, N.S., Sharpe, M.E. and Holt. J.G., Eds., Bergey’s Manual of Systematic Bac-teriology, The Williams & Wilkins Co., Baltimore 2, 1105-1139, 1986
[9] Nguyễn Thiên Phú, Trần Thanh Thủy, “Phân lập và tuyển chọn Bacillus thuringiesis từ rừng ngập măn Cần Giờ có hoạt tính diệt sâu (Plutella xylos)”. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2013, 51, 49 – 58
[10] Trịnh Thị Hồng, “Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố đến quá trình sinh tổng hợp chitinase của chủng nấm metarhizium sp. được phân lập từ xác côn trùng tại Thanh hóa”, Tạp chí khoa học trường đại học Hồng Đức, 2017, số 35.70- 75
[11] Fadel A. Sharif and N. Gfirdal Alaeddinoglu, “A rapid and simple method for staining of the crystal protein of Bacillus thuringiensis”, Journal of Industrial Microbiology, 1988, 227 – 229.
[12] Trịnh Thị Thu Hà, “Tách dòng, biểu hiện và nghiên cứu tính chất của Endochitinase từ Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ, Viện Công nghệ sinh học,Viện hành lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 2018.
[13] Chanpen Wiwat,Saranya Thaithanun,Somsak Pantuwatana, and Amaret Bhumiratana,“Toxicity of Chitinase-Producing Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki HD-1 (G) toward Plutella xylostella”, Journal of Invertebrate Pathology, 2000, 76, 270–277.
[14] P.M. Kao, P.J. Tsai, Y.C. Liu, Y.C. Chang, Optimization of cultivation conditions for the production of chitinase from Paenibacillus sp. CHE-N1, J. Chin. Inst. Chem. Eng. 37 (2006) 263–355
[15] S.Nizamudeen and B.K. Bajaj, “Thermo-Alkalitolerant Endoglucanase from Bacillus, Food Technol”, Biotechnol, 2009, 47 (4), 435–440.
[16] Abdel-Mawgoud AM, Aboulwafa MM, Hassouna NAH, “Optimized production of Surfactin by Bacillus subtilis isolated BS5”, Biotechnology, 2008, 150 (3). 305-325
[17] Makkar RS, Cameotra SS, “Produces surfactants with a thermophilic Bacillus subtilis strain”, Biotechnology J Ind Microbiol, 1997, 18. 37-42
[18] Sharaf EF, “A potent chitinolytic activity of Alternaria alternata isolated from Egyptian lack Sand”, Polish journal of Microbiology, 2005, vol 54, No2, 145 -151
[19] Nawani NN, Kapadnis BP, “Chitin degrading potential of bacteria from extreme and moderate environment”, Indian J Exp Biol, 2003, 41, 248–254
[20] Shanmugaiah V, Mathivanan N, Balasubramanian N, Manoharan PT, “Optimization of culture conditions for production of chitinase by Bacillus laterosporous MML2270 isolated from rice rhizosphere soil”, Afr J Biotechnol, 2008, 7, 2562–2568.
[21] Đặng Thị Hường “Nghiên cứu thu nhận N-acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ Penicillium oxalicum 20B định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng”, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017.
[22] Saima, M.K., Rooh, I.Z. Ahmad, “Isolation of novel chitinolytic bacteria and production optimization of extracellular chitinase”.Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 2013 11:pp, 39-46.
[23] Kim, K., A.L. Creagh, and C.A. Haynes Effective Production of N-Acetyl-ß-Dglucosamine By Serratia mareescens Using Chitinaeeous Waste. Biotechnol.Bioprocess Eng. 1998, 3: pp. 71-77.
[24] Chen, J.K., C.R. Sheng, and C.L. Liu, “The Characteristics of Chitinase Expression in Aeromonas schubertii”, Appl Biochem Biotechnol, 2014 172: pp, 3827-3834.BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,310