ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,825
POWER FLOW INCORPORATING COST-BASED DROOP CONTROL STRATEGIES FOR AC AUTONOMOUS MICROGRIDS
 Author: Phạm Năng Văn*
Đăng tại: Vol. 18, No. 12.1, 2020; Trang: 28-32
Abstract:
Several methods of power flow analysis for autonomous microgrids have been suggested; however, the implementation of these methods is challenging because of the lack of a swing bus and droop control characteristics. This paper puts forward an innovative technique for the load flow study of microgrids that autonomously operate according to droop control strategies incorporating cost rather than traditional droop schemes. This approach aims to extend the application of conventional power flow methodologies. In this approach, the incremental cost that is derivative of the fuel cost curve with respect to power output is embedded in droop schemes. The proposed approach deploys the iterative procedure to impose complex power that injects through the swing node to zero, which represents the autonomous operation of microgrids. Test results validate that this approach is exact and straightforward to implement; therefore, it can be highly beneficial for operating and planning microgrids
Key words: Microgrid (MG); autonomous operation; power flow; distributed generation (DG); droop control strategies incorporating cost
Tài liệu tham khảo:
[1] N. Van Tan, L. H. Lam, D. M. Quan, N. H. Hieu, and L. K. Hung, “A Thorough Overview of Hierarchical Structure of Microgrid Systems,” Proc. 2018 4th Int. Conf. Green Technol. Sustain. Dev. GTSD 2018, pp. 710–715, 2018.
[2] F. Mumtaz, M. H. Syed, M. Al Hosani, and H. H. Zeineldin, “A Novel Approach to Solve Power Flow for Islanded Microgrids Using Modified Newton Raphson with Droop Control of DG,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 7, no. 2, pp. 493–503, 2016.
[3] C. Li, S. K. Chaudhary, M. Savaghebi, J. C. Vasquez, and J. M. Guerrero, “Power flow analysis for low-voltage ac and dc microgrids considering droop control and virtual impedance,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 8, no. 6, pp. 2754–2764, 2017.
[4] D. Microgrids, M. A. Allam, S. Member, A. A. Hamad, and N. Raphson, “A Generic Modeling and Power-Flow Analysis Approach for Isochronous and Droop-Controlled Microgrids,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 33, no. 5, pp. 5657–5670, 2018.
[5] R. A. Jabr and B. C. Pal, “Compensation in Complex Variables for Microgrid Power Flow,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 33, no. 3, pp. 3207–3209, 2018.
[6] F. Feng and P. Zhang, “Enhanced Microgrid Power Flow Incorporating Hierarchical Control,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 35, no. 3, pp. 2463–2466, 2020.
[7] D. Microgrids, “Direct Backward/Forward Sweep Algorithm for Solving Load Power Flows in AC Droop-Regulated Microgrids,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 7, no. 5, pp. 2208–2217, 2016.
[8] L. Ren and P. Zhang, “Generalized Microgrid Power Flow,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 9, no. 4, pp. 3911–3913, 2018.
[9] F. Hameed, M. Al Hosani, and H. H. Zeineldin, “A Modified Backward/Forward Sweep Load Flow Method for Islanded Radial Microgrids,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 10, no. 1, pp. 910–918, 2019.
[10] X. Wang, M. Shahidehpour, C. Jiang, W. Tian, Z. Li, and Y. Yao, “Three-Phase Distribution Power Flow Calculation for Loop-Based Microgrids,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 33, no. 4, pp. 3955–3967, 2018.
[11] E. E. Pompodakis, G. C. Kryonidis, and M. C. Alexiadis, “A Comprehensive Load Flow Approach for Grid-Connected and Islanded AC Microgrids,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 35, no. 2, pp. 1143–1155, 2020.
[12] F. Li, S. Member, R. Bo, and S. Member, “DCOPF-Based LMP Simulation : Algorithm, comparison with ACOPF and sensitivity,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 22, no. 4, pp. 1475–1485, 2007.
[13] I. U. Nutkani, P. C. Loh, P. Wang, and F. Blaabjerg, “Cost-prioritized droop schemes for autonomous AC microgrids,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 30, no. 2, pp. 1109–1119, 2015.
[14] F. Chen et al., “Cost-Based Droop Schemes for Economic Dispatch in Islanded Microgrids,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 8, no. 1, pp. 63–74, 2017.
[15] P. Shamsi, H. Xie, and S. Member, “Economic Dispatch for an Agent-Based Community Microgrid,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 7, no. 5, pp. 2317–2324, 2016.
[16] J. M. Guerrero and P. C. Loh, “Advanced Control Architectures for Intelligent Microgrids — Part I : Decentralized and Hierarchical Control Aalborg Universitet Advanced Control Architectures for Intelligent MicroGrids,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, no. April, pp. 1254–1262, 2013.
[17] A. G. Tsikalakis, S. Member, N. D. Hatziargyriou, S. Member, and A. Microgrids, “Centralized Control for Optimizing Microgrids Operation,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 23, no. 1, pp. 241–248, 2008.
[18] H. Han, X. Hou, J. Yang, J. Wu, M. Su, and J. M. Guerrero, “Review of power-sharing control strategies for islanding operation of AC microgrids,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 7, no. 1, pp. 200–215, 2016.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,825