ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,146
NGHIÊN CỨU “CẢM XÚC”, “PHÁN XÉT” VÀ “ĐÁNH GIÁ” TRONG CÁC BÀI PHÁT BIỂU TIẾNG ANH CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG NOBEL HÒA BÌNH
AN INVESTIGATION INTO “AFFECT”, “JUDGEMENT” AND “APPRECIATION” IN ENGLISH SPEECHES BY NOBEL PEACE PRIZE LAUREATES
 Author: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Nguyen Thi Phuong Thao
Đăng tại: Vol. 18, No. 12.1, 2020; Trang: 47-52
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Thuyết Đánh giá được phát triển bởi hai nhà ngôn ngữ học Martin & White cùng các cộng sự từ những năm 1990, là sự phát triển của ngữ pháp chức năng về mặt nghĩa liên nhân. Dựa vào Thuyết đánh giá, bài viết này đặt mục tiêu tìm hiểu ba tiểu phạm trù “cảm xúc”, “phán xét” và “đánh giá” trong các bài diễn thuyết tiếng Anh của những người đoạt giải Nobel Hòa bình, chú trọng đến việc nhận diện và miêu tả sự hiện thực hóa cú pháp và các đặc điểm ngữ nghĩa của cả ba tiểu phạm trù nêu trên trong 25 bài diễn thuyết được thu thập từ trang thông tin chính thức của giải thưởng Nobel giai đoạn 2000-2019. Về mặt cú pháp, các tiểu phạm trù được nhận diện qua các nhóm từ khác nhau, trong đó đáng chú ý hơn cả là nhóm danh từ, nhóm động từ và nhóm tính từ. Về mặt ngữ nghĩa, kết quả nghiên cứu cho thấy cả giá trị tích cực và tiêu cực đều được thể hiện trong các bài diễn thuyết nói trên, song giá trị tích cực tỏ ra vượt trội hơn.
Từ khóa: Thuyết đánh giá; Cảm xúc; Phán xét; Đánh giá; bài diễn thuyết tiếng Anh; những người đoạt giải Nobel Hòa bình; hiện thực hóa cú pháp; đặc điểm ngữ nghĩa.
Abstract:
Appraisal Theory, which has been developed by linguists Martin & White since the 1990s, is the development of functional grammar in terms of interpersonal meaning. Based on the Appraisal Theory, this article aims to investigate the three sub-categories namely “Affect”, “Judgement” and “Appreciation” in English Speeches by Nobel Peace Prize Laureates (ESNPLs) with focus placed on identifying and describing syntactic realizations and semantic features of the three above-mentioned sub-categories in 25 ESNPLs collected from the official website of the Nobel Prize in the period 2000-2019. With regard to the syntactic aspect, the sub-categories can be realized by means of various groups in which Nominal Groups, Verbal Groups and Adjectival Groups are more noticeable. In terms of the semantic aspect, the research results show that both positive and negative values were demonstrated in the above speeches; however, positive values proved to be dominant.
Key words: Affect; Judgement; Appreciation; syntactic realizations; semantic features.
Tài liệu tham khảo:
Books
[1] Downing, A. & Locke, P. (2006). English Grammar: A University Course. Taylor & Francis.
[2] Halliday, M.A.K., & C.M.I.M. Matthiessen. (2004). An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. London: Arnold.
[3] Lundestad, G. (2019). The World’s Most Prestigious Prize: The Inside Story of the Nobel Peace Prize. London: Oxford University Press.
[4] Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). The Language of Evaluation: Appraisal. New York: Palgrave Macmillan.
[5] Palmowski, J. (2008). Oxford Dictionary of Contemporary History. (5th ed.). London: Oxford University Press.
Internet
[6] http://www.nobelprize.org
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Peace_Prize
[8] https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Sketch_Engine
Data Source
[10] https://www.nobelprize.org/prizes/peace/

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,146