ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,821
SỰ KIỆT QUỆ CẢM XÚC: MỐI LIÊN HỆ VỚI SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC
EMOTIONAL EXHAUSTION: HOW DOES IT RELATE TO WORK ENGAGEMENT?
 Author: Thế Nam Trần*, Vân Trang Tiêu
Đăng tại: Vol. 18, No. 12.1, 2020; Trang: 33-37
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Con người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày lẫn công việc. Sự kiệt quệ cảm xúc ảnh hưởng đến chất lượng công việc của nhân viên. Các tác giả thực hiện nghiên cứu nhằm kiểm tra các nhân tố có thể tác động đến sự kiệt quệ cảm xúc và kiểm tra mối quan hệ giữa sự kiệt quệ cảm xúc với sự gắn kết công việc. Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp định lượng bằng phần mềm Smart PLS với dữ liệu thu thập từ nhân viên tại Tp.HCM. Kết quả cho thấy sự lãnh đạo đạo đức làm giảm sự kiệt quệ cảm xúc trong khi yêu cầu mang tính thách thức tác động ngược lại. Hơn nữa, sự kiệt quệ cảm xúc làm giảm sự gắn kết trong công việc. Về lý thuyết, những bài nghiên cứu trước được củng cố thông qua kết quả của nhóm tác giả. Về thực tiễn, phong cách lãnh đạo đạo đức nên được phát huy và hạn chế yêu cầu mang tính thách thức để giảm thiểu sự kiệt quệ cảm xúc- một dấu hiệu cho mức độ gắn kết trong công việc thấp.
Từ khóa: sự kiệt quệ cảm xúc, sự gắn kết trong công việc, yêu cầu mang tính thử thách, sự lãnh đạo đạo đức
Abstract:
People- to some extent- are largely or partly affected by emotions in life as well as in work. Emotion exhaustion definitely influences the quality of the job of the employees. Authors intend to examine the factors that can possibly affect emotional exhaustion and the relationship between emotional exhaustion and work engagement. The research was conducted with the assistance of Smart PLS software through quantitative method with data of from employees working in Hochiminh city. Results of the study showed that ethical leadership has negative relationship to emotional exhaustion while it is positive to that of challenge demand. In addition, there bears a negative relationship between emotional exhaustion and work engagement. In theory, previous researches were invigorated through the results of the study. In practice, ethical leadership should be appreciated, and challenge demand should be minimized to prevent the incurrence of emotion exhaustion- an effective navigator for low engagement at work.
Key words: emotional exhaustion; work engagement; challenge demand, ethical leadership
Tài liệu tham khảo:
Zheng, W. Dianhan, Loring,... and W. L.A., "Effects of ethical leadership on emotional exhaustion in high moral intensity situations.," The Leadership Quarterly, vol. 26, no. 5, pp. 732-748, 2015.
F. S. Nasrin Arshadi, "Workplace Characteristics and Turnover Intention: Mediating Role of Emotional Exhaustion," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 84, no. 2013, pp. 640-645, 2013.
F. Li, G. Wang, Y. Li and R. Zhou, "Job demands and driving anger: The roles of emotional exhaustion and work engagement," Accident Analyis and Prevention, vol. 98, no. 2017, pp. 198-205, 2017.
S. M. Einar and S. Sidsel, "Motivated for teaching? Associations with school goal structure," Teaching and Teacher education, vol. 67, no. 2017, pp. 152-160, 2017.
E. D. Arnold B. Bakker, "The Job Demands‐Resources model: state of the art," Journal of Managerial Psychology, vol. 22, no. 3, pp. 309-328, 2007.
D. Evangelia, N. Friedhelm, B. B. Arnold and S. B. Wilmar, "The job demands-resources model of burnout," Journal of Applied Psychology, vol. 86, no. 3, pp. 499-512, 2001.
B. Hanne, H. J. Jari and W. Hugo, "Copenhagen Psychosocial Questionnaire - A validation study using the Job Demand-Resources model," PLOS ONE, vol. 13, no. 4, p. 17, 2018.
P. P. Nathan, L. A. Jeffery and L. A. Marcie, "Differential Challenge Stressor–Hindrance Stressor Relationships With Job Attitudes, Turnover Intentions, Turnover, and Withdrawal Behavior: A Meta-Analysis," The Journal of Applied Psychology, vol. 92, no. 2, pp. 438-454, 2007.
B. V. d. Anja, C. D. Nele, W. D. Hans and V. Maarten, "Not all job demands are equal: Differentiating job hindrances and job challenges in the Job Demands-Resources model," European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 19, no. 6, pp. 735-759, 2010.
G. M. Alarcon, "A Meta-Analysis of Burnout with Job Demands, Resources, and Attitudes," Journal of Vocational Behavior, vol. 79, no. 2, pp. 549-562, 2011.
B. E. Michael, T. K. Linda and H. A. David, "Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing," Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 97, no. 2, pp. 117-134, 2005.
R. Billingham, Ethical Leadership: Rebuilding Trust in Corporations, Amherst: HRD Press, 2003.
P. F. Ronald, G. Rebecca, H. N. D. Deanne and F. Robert, "The relationship between ethical leadership and core job characteristics," Journal of Organizational Behavior, vol. 31, no. 2-3, pp. 259-278, 2010.
S. Hobfoll, "Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress," The American Psychologist, vol. 44, no. 3, pp. 513-524, 1989.
L. A. Jeffrey, L. Marcie and J. L. Christine, "Challenge and Hindrance Stress: Relationships With Exhaustion, Motivation to Learn, and Learning Performance," Journal of Applied Psychology, vol. 89, no. 5, pp. 883-891, 2004.
F. Li, Y. Xiang, J. Li and Y. Li, "Driving anger in China: Psychometric properties of the Driving Anger Scale (DAS) and its relationship with aggressive driving," Personality and Individual Differences, vol. 68, no. 2014, pp. 130-135, 2014.
S. B. Wilmar, B. B. Arnold and S. Marisa, "The Measurement of Work Engagement With a Short QuestionnaireA Cross-National Study," Educational and Psychological Measurement, vol. 66, no. 4, pp. 701-716, 2006.
M. Christina and J. E. Susan, "The Measurement of Experienced Burnout," Journal of Organizational Behavior, vol. 2, no. 2, pp. 99-113, 1981.
W. A. Thomas and C. Russel, "Emotional Exhaustion as a Predictor of Job Performance and Voluntary Turnover," The Journal of Applied Psychology, vol. 83, no. 3, pp. 486-493, 1998.
A. C. Scott, R. N. Brian, S. D. C. and T. Armen, "Boundary Spanner Multi-Faceted Role Ambiguity and Burnout: An Exploratory Study," Industrial Marketing Management, vol. 43, no. 6, pp. 1070-1078, 2014.
L. Michael and M. Christina, "The Impact of Interpersonal Environment on Burnout and Organization Commitment," Journal of Organizational Behavior, vol. 9, no. 4, pp. 297-308, 1988.
H. R. Jonathan and B. R. M., "Burnout in organizational life," Journal of Management, vol. 30, no. 6, pp. 859-879, 2004.
L. T. Raymond and A. E. Blake, "A Meta-Analytic Examination of the Correlates of the Three Dimensions of Job Burnout,". The Journal of Applied Psychology, vol. 81, no. 2, pp. 123-133, 1996.
Q. Wang, B. Nathan and E. Kevin, "A meta-analytic examination of work and general locus of control," The Journal of Applied Psychology, vol. 95, no. 4, pp. 761-768, 2010.
H. F. Joe, R. M. Christian and S. Marko, "PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet," J. Mark. Theory Pract., vol. 19, no. 2, pp. 139-152, 2011.
B. P. Richard, Y. Yi and P. W. Lynn, "Assessing Construct Validity in Organizational Research," Administrative Science Quarterly, vol. 36, no. 3, pp. 421-458, 1991.
H. F. Joseph, Jr., H. T. M. G., R. Christian and S. Marko, A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd ed., SAGE Publications, 2017.
H. Jörg, R. M. Christian and S. Marko, "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling," Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 43, no. 1, pp. 115-135, 2014.
H. Jörg, R. M. Christian and S. R. Rudolf, "The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing," Advances in International Marketing, vol. 20, pp. 277-319, 6 March 2009.
J. Cohen, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences., Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,821