ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,741
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM.
THE IMPACT OF SERVICE DELIVERY TECHNOLOGY ON BANK PERFORMANCE: EVIDENCE IN VIETNAM
 Author: Vo Hoang Diem Trinh, Tran Thi Thuy Ngan
Đăng tại: Vol. 18, No. 12.1, 2020; Trang: 38-42
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Tác giả sử dụng dữ liệu của 21 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2019 để kiểm tra việc ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại này. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng cường triển khai ngân hàng di động (Mobile banking) và ngân hàng trực tuyến qua internet (Internet banking) có khả năng thúc đẩy tích cực hiệu suất hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam được điều tra. Thông qua những phát hiện này, nghiên cứu cung cấp một số hàm ý quản trị có ý nghĩa đối với các nhà quản trị ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh ngành ngân hàng đang đứng trước sự chuyển đổi mạnh từ mô hình kinh doanh truyền thống (traditional banking) sang mô hình ngân hàng số (digital banking)
Từ khóa: Ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động, ATM, công nghệ, hiệu quả hoạt động ngân hàng
Abstract:
This study investigates the impact of service delivery technology on bank performance by using the sample data of 21 Vietnamese commercial banks over the period 2007-2019. The study uses return on equity (ROE) and net interest margin (NIM) as a dependent variable representing bank performance. A set of variables including mobile banking (MB), internet banking (IB), and implementation degree of ATMs functions as a proxy for service delivery technology.
The research results indicate that there is a significant positive impact of mobile banking (MB) and online banking (IB) on bank performance. In addition, this study has not found an impact on ATM implementation for bank performance.
Key words: Mobile banking, internet banking, ATM, banking performance, technology of service provision.
Tài liệu tham khảo:
[1] Byers, R. and Lederer, P., “Retail bank service strategy: a model of traditional, electronic, and mixed distribution choices”, Journal of Management Information System, Vol. 18 No.2, 2001, pp. 133-56
[2] Howcraft, B. and Beckett, A., “Branch networks and the retailing of high credence products”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 14 No.1, 1996, pp. 3-11.
[3] Kelley, S., “Efficiency in service delivery: technology or humanistic approaches?”, The Journal of Sevices Marketing, Vol.3 No.3, Summer 1989, pp.43-51.
[4] Frei, F. & Harker, P. & Hunter, L., “Innovation in Retail Banking”, Retrieved from: Working Papers, Financial Institutions Center, The Wharton School, University of Pennsylvania, 1997, pp.97-48.
[5] Sinkey, J., “Commercial Bank Financial Management”. 6th ed., N.Y.: Prentic Hall, 2002.
[6] Lewis, B.R., Orledge, J. and Mitchell, V., “Service quality: students’ assessment of banks and societies”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 12 No. 4, 1994, pp.3-12.
[7] Allen, F., & Gale, D., “Limited Market Participation and Volatility of Asset Price”, The American Economic Review, 1994, 84(4).
[8] Solans, E. D., “Financial innovation and monetary policy”, Excerpts of speech delivered at the 38th SEACEN Governors Conference and 22nd Meeting, 2003.
[9] Batiz-Lazo, B., & Woldesenbet, K., “The dynamics of product and process innovation in UK banking”, International Journal of Financial Service Management, 1(4), 2006, pp.400-421.
[10] Roberts, P., & Amit, R., “The dynamics of innovative activity and competitive advantage: The case of Australian retail banking, 1981 to 1995”. Organizatio Science, 14(2), 2003, pp.107-122.
[11] Porter, M. E., “Competitive strategy”, New York edition, 2004.
[12] Onay, C., Ozsoz, E., Helvacioglu, A.D., “The Impact of Internet Banking on Bank Profitability: The Case of Turkey”, Oxford Bus Econ Conference Program, 2008.
[13] Barasa, C., Obura, P. W., & Anyira, F. A., “Effect of Internet Banking On Financial Performance of Commercial Banks in Kisumu City- Kenya”, Saudi Journal of Business and Management Studies, 2(10), 2017, pp.904–912.
[14] Kathuo, S., Rotich, G., & Anyango, W., “Effect of Mobile Banking on the Financial Performance of Banking Institutions In Kenya”, The Strategic Journal of Business and Change Management, 2(98), 2015, pp.1440–1457.
[15] Jegede, C.A., “Effects of Automated Teller Machine on the Performance of Nigerian Banks”, American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2(1), 2014, pp.40–46.
[16] Vekya, J.M., “Impact of Electronic Banking on the Profitability of Commercial Banks in Kenya”, Journal of Technology and Systems, 1(1), 2017, pp.18-39.
[17] Mahboub, R.M., “The impact of information and communication technology investments on the performance of Lebanese banks”, European Research Studies Journal, 21(4), 2018, pp.435–458.
[18] Simpson, J., “The impact of the internet in banking: observations and evidence from developed and emerging markets”, Telematics and Informatics, 19(4), 2002, pp.315–330.
[19] Okibo, B.W. and Wario, A.Y., “Effects of E-Banking on Growth of Customer Base in Kenyan Banks”, International Journal of Research in Management and Business Studies, 1(1), 2014, pp.78-84.
[20] Sokolov, D., “E-banking: risk management practices of the Estonian banks”, Working Paper No.156, Institute of Economics at Tallinn University of Technology, 2007.
[21] Muisyo, J. M., Alala, O., & Musiega, D., “The Effects of Mobile Money Services on the Performance of the Banking Institution: A Case of Kakamega Town”, The international Journal of Engineering and Sciences, 3(4), 2014, pp.16-24.
[22] Bradley L. & Stewart, K., “Delphi Study of Internet banking”, MCB UP Limited, 2003, pp.272-281.
[23] Hernando, I. & Nieto, M. J., “Is the Internet Delivery Channel Changing Banks’ Performance? The Case of Spanish Banks”, Banco de Espana, Unpublished Manuscript, 2005.
[24] Alber, N., “The effect of banking expansion on profit efficiency of Saudi Banks”, Corporate Ownership and Control, 8(2), 2011, pp.51–58.
[25] Sumra, S. H., & Manzoor, M. K., “The impact of e-banking on the profitability of banks: A study of Pakistani banks”, Journal of Public Administration and Governance, 1(1), 2011, pp.31-38.
[26] Njoroge, N.B., “The effect of mobile banking on financial performance of commercial banks in Kenya”, 2014.
[27] Dinh, V., Le, U., & Le, P., “Measuring the impacts of internet banking to bank performance: Evidence from Vietnam”, Journal of Internet Banking and Commerce, 20(2), 2015.
[28] Siddik, M. N. A., Sun, G., Kabiraj, S., Shanmugan, J., & Yanjuan, C., “Impacts of e-banking on performance of banks in a developing economy: empirical evidence from Bangladesh”, Journal of Business Economics and Management, 17(6), 2016, pp.1066–1080.
[29] Sujud, H., & Hashem, B., “Effect of Bank Innovations on Profitability and Return on Assets (ROA) of Commercial Banks in Lebanon”. International Journal of Economics and Finance, 9(4), 2017.
[30] Kiragu, M., “Effects of E-Banking on the Financial Performance of Kenyan Banks”, 2017.
[31] Yang, S., Li, Z., Ma, Y., Chen, X., “Does Electronic Banking Really Improve Bank Performance? Evidence in China”, 2018.
[32] Malhotra, P., & Singh, B., “The impact of internet banking on bank performance and risk: The Indian experience”, Eurasian Journal of Business and Economics, 2 (4), 2009, pp.43-62.
[33] Victor, O. I., Obinozie, H. E., & Echekoba, F. N., “The Effect of Information Communication Technology and Financial Innovation on Performance on Nigerian Commercial Banks 2001 – 2013”. International Journal of Accounting Research, 2(7), 2015, pp.51–66.
[34] Mensah, G.A., “The Effect of Information and Communications Technology on Financial Performance of Rural Banks in Ghana”. Master Thesis, Department of Marketing and Corporate Strategy, School of Business, Kwame Nkrumah University, 2016.
[35] Gul, S. Irshad, F. & Zaman, K., “Factors Affecting Bank Profitability in Institution Investor PLC”, The Romanian Economic Journal, 2011, pp.61-87

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,741