ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,604
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHUỖI MARKOV TRONG DỰ BÁO CƠ CẤU LAO ĐỘNG
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF MARKOV CHAINS IN FORECASTING LABOR STRUCTURE
 Tác giả: Lê Dân*, Hà Thị Phương Thảo
Đăng tại: Số 1(50); Trang: 102-108
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Dựa trên việc phân tích mối liên hệ giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động với chuỗi Markov, bài viết đã mô hình hóa quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động bằng chuỗi Markov. Từ đó, các mô hình dự báo cơ cấu lao động dựa trên chuỗi Markov đã được xây dựng: Mô hình 1 cho trường hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động là một chuỗi Markov dừng với ma trận xác suất chuyển trạng thái là đã biết; Mô hình 2 cho trường hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động là chuỗi Markov dừng, nhưng ma trận xác suất chuyển trạng thái là chưa biết; Mô hình 3 cho trường hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động là chuỗi Markov không dừng, với ma trận xác suất chuyển trạng thái là chưa biết. Với các mô hình đã được xây dựng, tác giả đã áp dụng cho trường hợp cụ thể là dự báo cơ cấu lao động chia theo nhóm ngành kinh tế như một ví dụ minh họa.
Từ khóa: cơ cấu lao động; chuỗi Markov dừng; chỗi Markov không dừng; dự báo; xác suất chuyển trạng thái
Abstract:
Based on the analyses of the relations between labor structure change and the Markov chain, this article is concerned with the modelling of the processes of labor structure change with Markov chains. Three Markov chain models are given to model the change of labor structure. The first model is a stationary Markov Chain with the known matrix of transition probabilities. The second model is a stationary Markov chain with the unknown matrix of transition probabilities. And the third one is a non-stationary Markov chain with the unknown matrix of transition probabilities. An example for the forecasting of labor structure change in economic career sectors will be given for illustration.
Key words: labor structure; stationary Markov chain; non-stationary Markov chain; forecast; transition probabilities

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,604