ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,197
KẾ TOÁN CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỦI RO GIÁ TRỊ HỢP LÍ VÀ DÒNG TIỀN
ACCOUNTING OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS IN FAIR VALUE HEDGING AND CASH FLOW HEDGING
 Tác giả: Lê Quang Sang*
Đăng tại: Số 2(51); Trang: 117-125
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro như sự biến động của giá cả sản phẩm, sự thay đổi lãi suất, tỉ giá… Một trong các phương pháp phòng ngừa rủi ro là sử dụng các công cụ tài chính phái sinh (các hợp đồng quyền chọn, tương lai, hoán đổi…). Kế toán các công cụ tài chính phái sinh là một quá trình phức tạp, quá trình đó làm nảy sinh nhiều khái niệm, nguyên tắc kế toán mới mà hiện nay đang trong quá trình khám phá và hoàn thiện. Mục tiêu của bài báo này nhằm làm rõ một số nguyên tắc cơ bản của kế toán các công cụ tài chính phái sinh trong hoạt động phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lí và dòng tiền cũng như các tác động của nó thông qua việc tổng hợp, phân tích các nghiên cứu liên quan và minh họa tình huống.
Từ khóa: Kế toán; công cụ phái sinh; giá trị hợp lí; quản trị rủi ro; hợp đồng kì hạn
Abstract:
During a business course, corporations can face with various risks such as the volatilities of commodity prices, changes in interest rates, foreign exchange rates… Financial derivative instruments (forward, future, option and swap contracts) can be used to hedge against the above exposures. The accounting for derivative instrument is a highly sophisticated process, consisting of many new concepts, principles and being discovered and improved. This article aims at clarifying some main principles of hedging accounting, namely fair value and cash flow hedging, its positively and negatively economic consequences via summarition, analysis of relevant research and case studies.
Key words: Accounting; financial derivatives; fair value; risk management; forward contract

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,197