ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,653
PHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐA TẠP ĐỊNH THỨC VANDERMONDE
DEFINING EQUATIONS OF VANDERMONDE TYPE DETERMINANTAL VARIETIES
 Tác giả: Nguyễn Chánh Tú*, Trần Hoài Ngọc Nhân
Đăng tại: Số 12(61), quyển 1; Trang: 140-144
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Việc xác định phương trình định nghĩa đa tạp hoặc số phương trình tối tiểu định nghĩa đa tạp là một bài toán cơ bản của hình học đại số. Về mặt hình học, điều đó tương đương với việc xác định các siêu mặt trong không gian afin hay xạ ảnh mà phần giao bằng với đa tạp đã cho. Cho đến nay, chưa có một phương pháp tổng quát nào để giải quyết bài toán đó cho một đa tạp bất kỳ. Những kết quả đã có tập trung vào các đa tạp trong không gian chiều thấp hoặc các lớp đa tạp đặc biệt như các đường cong đơn thức, đa tạp xoắn hay đa tạp định thức trong các không gian trong chiều bất kỳ. Bài báo này nghiên cứu lớp đa tạp định thức dạng Van dermonde và xác định các phương trình định nghĩa cho lớp đa tạp này.
Từ khóa: Hạng số học; ideal Vandermonde; ma trận dạng Vandermonde; tương giao đầy đủ; ideal định thức; đa tạp định thức
Abstract:
Determining defining equations or the minimum number of defining equations of a given variety is a basic problem in algebraic geometry. Geometrically, this is equivalent to finding (the minimum number of) hypersurfaces whose intersection is equal to the given variety. There is no common method for dertermining defining equations of an arbitrary variety. There are several results for varieties in low-dimension spaces or special clasess of varieties such as monomial curves, toric varieties, determinantal varieties,...In this paper, we define varieties of Vandermonde type determinantal ideals, determine upper bounds for the arithmetic rank and define polynomials of these kinds of varieties.
Key words: Arithmetical rank; Vandermonde ideal; Vandermonde type matrix; complete intersection; determinantal ideals; determinantal variety

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,653