ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,537
THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM
DYNAMIC RECONFIGURATION IN GROUP COMMUNICATION SYSTEMS
 Tác giả: Huỳnh Ngọc Thọ
Đăng tại: Số 9(58), quyển 3; Trang: 118-122
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Giai đoạn bảo trì là một giai đoạn quan trọng trong chu trình phát triển của công nghệ phần mềm, tuy nhiên không phải bất kỳ hệ thống nào cũng được phép dừng hoạt động để phục vụ cho việc bảo trì. Việc bảo trì đảm bảo không dừng hệ thống là một điều khó khăn đặt biệt là các hệ thống phân tán – sự cấu hình lại động liên quan tới nhiều đối tượng khác trên các hệ thống ở xa. Để đảm bảo việc giao tiếp an toàn trong quá trình thực hiện sự thay đổi cấu hình của hệ thống phân tán, hệ thống truyền thông nhóm được sử dụng để đảm bảo quá trình truyền thông điệp. Tuy nhiên, hệ thống truyền thông này cũng cần thay đổi khi môi trường bên ngoài tác đến sự hoạt động của nó. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng Fractal để thực hiện viêc chuyển đổi qua lại động giữa hai hệ thống truyền thông nhóm từ đó đưa ra một giải pháp để thực hiện việc bảo trì động hay cấu hình động trong các hệ thống.
Từ khóa: Cấu hình lại; Hệ thống phân tán; Truyền thông nhóm; Tin cậy; Bảo trì
Abstract:
Maintenance is an important stage in the development cycle of software engineering; however, there are some systems that can not be shut down for updating. The maintenance which ensures a non-stop system is a difficult task, especially in distributed systems - the reconfiguration relating to many other objects on the remote systems. In ensuring communication during the implementation of configuration changes in distributed systems, group communication systems are used to ensure a message delivery process. However, communication systems also need to change when the external environment affects its activities.This paper refers to the use of Fractal to make the switch between two group communication systems which offer a solution to performing maintenance or reconfiguration in the systems.
Key words: Reconfiguration; Distributed system; Reliability; Group communication; Maintenance

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,537