ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,586
BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM HIỆN NAY
SOCIAL INEQUALITY IN CURRENT VIETNAMESE GENERAL EDUCATION
 Tác giả: Hà Văn Hoàng*
Đăng tại: Số 2(63).2013, quyển 1; Trang: 30-34
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Giáo dục cùng những thiết chế xã hội khác trong cơ cấu xã hội có vai trò quan trọng trong sự cấu thành xã hội và là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trong các thời kỳ. Giáo dục Việt Nam đang đối mặt với các thách thức trên nhiều phương diện: quy mô, chất lượng, định hướng phát triển, triết lý giáo dục,… Một trong những vấn đề cấp thiết của giáo dục Việt Nam hiện nay là sự bất bình đẳng xã hội trong giáo dục phổ thông. Với phương pháp định lượng, chúng tôi phân tích sự bất bình đẳng xã hội trong giáo dục phổ thông Việt Nam trên các phương diện: giới, thành phần dân tộc, vùng kinh tế - xã hội, thành thị/ nông thôn và tình trạng kinh tế - xã hội của các hộ gia đình.
Từ khóa: bất bình đẳng; bất bình đẳng xã hội; bất bình đẳng xã hội trong giáo dục; giáo dục; giáo dục phổ thông
Abstract:
Education and other institutions in social structure play important roles in the constitution of society and motivate the social-economic development of many countries through periods of time. Vietnamese Education is confronting challenges in a variety of aspects such as scale, quality, development, educational philosophy, etc. One of the pressing problems of education which Vietnam now should take into account is social inequality in the general education system. In this research, we analyzed those social inequalities by means of quantitative method in terms of: gender, ethnic composition, socio-economic regions, urban / rural and status of the household socio-economy. This analysis is a basis for the proposed policy makers towards equality in society and in Vietnamese education.
Key words: inequality; social inequality; social inequality in education; education; general education

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,586