ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,283
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN BỀ MẶT THẾ NĂNG CỦA CÁC PHẢN ỨNG CH3OH + O2 VÀ C2H5OH + O2
A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS
 Author: Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
Đăng tại: Số 6(67).2013; Trang: 132-136
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong bài báo này, bề mặt thế năng của các phản ứng CH3OH + O2 và C2H5OH + O2 được tính toán và xác định bằng phần mềm Gaussian 03. Cấu trúc hình học tối ưu của các chất phản ứng, hợp chất trung gian, trạng thái kích thích và sản phẩm phản ứng được tính toán bằng phương pháp B3LYP tại hai bộ hàm cơ sở 6-311G(d,p) và 6-311G(2df,2p). Kết quả tính toán cho thấy sự sai lệch nhau không nhiều tại hai bộ hàm cơ sở nói trên. Các đường phản ứng được viết ở dạng phản ứng hóa học bao gồm: (C1): CH3OH + O2 g CH3O + HO2; (C2): CH3OH + O2 g CH2O + H2O2; (C3): C2H5OH + O2 g C2H5O + HO2; (C4): C2H5OH + O2 g CH2CH2O + H2O2; (C5): C2H5OH + O2 g CH3CHO + H2O2 và bề mặt thế năng (PES) đã được xây dựng. Kết quả cũng xác nhận rằng H2O2 là sản phẩm chủ yếu của các phản ứng trên tạo ra hơn là sản phẩm HO2 với độ tin cậy cao.
Từ khóa: Lý thuyết hàm mật độ; Bề mặt thế năng; CH3OH; C2H5OH; O2; B3LYP/6-311G(d,p); B3LYP/6-311G(2df,2p).
Abstract:
In this paper, potential energy surfaces (PES) of CH3OH + O2 and C2H5OH + O2 reactions were computed and determined using the Gaussian 03 suit program. The optimized geometries of reactants, intermediates, transition state, and products were carried out using the B3LYP method with two different basis sets, namely 6-311G(d,p) and 6-311G(2df,2p). The calculated results show that there is insignificant deviation at both basis sets. The reaction pathway can be written in terms of chemical reactions, including: (C1): CH3OH + O2 g CH3O + HO2; (C2): CH3OH + O2 g CH2O + H2O2; (C3): C2H5OH + O2 g C2H5O + HO2; (C4): C2H5OH + O2 g CH2CH2O + H2O2; (C5): C2H5OH + O2 g CH3CHO + H2O2 and their potential energy surface (PES) are also constructed. The results confirm that the main product is H2O2 rather than HO2.
Key words: Density Functional Theory (DFT); Potential Energy Surface (PES); CH3OH; C2H5OH; O2; B3LYP/6-311G(d,p); B3LYP/6-311G(2df,2p).

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,283